Graphic design
web design
branding
animation

Design is largely about conveying the clients vision in the most fitting and accessible way. In our case this often means including illustrations or collages to make the result both intriguing and appealing. Sometimes served with a bit of humor on the side. Our clients often operates within the cultural sector, but we cater to other tastes as well.

Design handlar till stor del om att förmedla kundens vision på ett passande och lättillgängligt sätt. För oss betyder det ofta om att blanda in illustrationer eller kollage för att skapa ett spännande och tilltalande slutresultat. Ibland kryddar vi också med en gnutta humor. Våra kunder arbetar ofta inom kultursektorn, men vi tillgodoser också andra behov.

Selected projects

Pjusk
Music

Visual identity
Web design
Textures

Just like their native Norwegian coast the ambient music of Pjusk is harsh, icy and breathtakingly beautiful. No wonder then that the visual identity came to depend strongly on dramatic textures inspired by ice, cliffs and dark green seawater. We even incorporated it into the allready existing logotype.

Precis som den norska kust de kommer ifrån är Pjusks ambientmusik karg, isig och hisnande vacker. Inte konstigt då att den visuella identiteten vilar tungt på dramatiska texturer inspirerade av is, klippor och mörkgrönt havsvatten. Vi införlivade dem även i den befintliga logotypen.

Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se

Ubx127
Lamour remixes

Illustration
Graphic design

Before starting this assignment we asked the artist if he had any requests, but the only guidelines he gave us was ”I want robots and space and stuff”. Working from such a free and inspiring pitch we pulled out all the stops and submerged ourselves in retro sci-fi, space adventure and synth-based spaceships.

The album is available at www.lamour.se

Innan vi började med det här skivomslaget frågade vi artisten om han hade några önskemål, men det enda svar vi fick var ”jag vill ha robotar och rymden och sånt". Utifrån de väldigt fria och inspirerande förutsättningarna gick vi lös och gottade ner oss i retro sci-fi, rymdäventyr och synthbaserade rymdskepp.

Albumet finns att köpa på www.lamour.se

Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se

Up & Away
Agency

Logotype design
Illustration

Up & Away is a digital marketing agency run by two Norwegian blokes with “a bit of a nerd factor”. When they needed a new logotype they described their name as a space shuttle taking off into the vast digital universe, so that was exactly what we gave them. And an illustration of a panda in space; a the result of a giggly conversation that turned “up and away” into “a panda way”...

Up & Away är en digital marknadsföringsbyrå som drivs av två norrmän med "en viss nördfaktor". När de behövde en ny logotyp beskrev de sitt namn som en rymdfärja på väg ut i det stora digitala universumet, något som syns tydligt i den färdiga logotypen. Dessutom blev det en illustration av en rymdpanda; ett resultat av ett flamsigt samtal som förvandlade “up and away” till “a panda way”...

Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se

X Art Stop
Gaffel

Visual identity
Illustration
Graphic design
Web design

X Art Stop was an art festival project by the Gaffel artists’ association where small villages along the local commuter line were selected as venues. The project wanted to highlight places that sometimes get overlooked by gathering local enthusiasts and artists from the region to make place specific art. We wanted the posters and the overall graphic profile to reflect the way Gaffel works; with a positive energy and an inclination towards the analogue, the handmade, and the reuse of materials. Collages and bold texts with a hint of retro seemed a perfect fit.

X Art Stop var ett festivalbaserat konstprojekt av Gaffels konstnärsförening där byar längs den lokala pendellinjen valdes ut till festivalplatser. Projektet ville lyfta fram platser som ibland glöms bort genom att samla lokala entusiaster och konstnärer från regionen för att göra platsspecifik konst. Vi ville att affischerna och den övergripande grafiska profilen skulle återspegla hur Gaffel arbetar; med en positiv energi och en dragning åt det analoga, det handgjorda och återbrukade. Kollage och kraftiga, retrodoftande typsnitt kändes helt rätt för ändamålet.

Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se

Gaffel
202020

Visual identity
Illustration
Graphic design
Web design

In 2020 the Gaffel artists’ association turned 20 years and planned a grand celebration with events and projects spanning the year. In the face of pandemic a lot of plans were changed or cancelled, but some digital or outdoors events still took place. We provided a collective graphic language for the jubilee, including a special version of the logo, printed materials such as posters, and a face lift of the annual Christmas calendar.

2020 fyllde Gaffels konstnärsförening 20 år och planerade ett storslaget firande med evenemang och projekt under hela året. På grund av pandemin fick många planer skjutas upp eller ställas in, men några evenemang kunde ändå genomföras digitalt eller utomhus. Vi tillhandahöll ett kollektivt grafiskt språk för hela jubileumsåret, inklusive en specialversion av logotypen, tryckta material som affischer, och en ansiktslyftning av den årliga julkalendern.

Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se

Wobz
Sagan om lilla vargen

Illustration
Graphic design

Sagan om Lilla Vargen (The Tale Of Little Wolf) by WOBZ is a musical tale for children, released on Lamour Records. With influences of electronic art music the band uses lyrics, music and noises to tell the story of a wolf who is forced to move to the city. Studio Lord provided the visual part of the story, both through the richly illustrated gatefold cover and through animations used at live concerts.

The album is available at www.lamour.se

Sagan om Lilla Vargen av WOBZ är en musikalisk berättelse för barn, släppt på Lamour Records. Med influenser från elektronisk konstmusik använder bandet texter, musik och ljud för att berätta historien om en varg som tvingas flytta in till staden. Studio Lord stod för den visuella delen av berättelsen, både genom det rikt illustrerade gatefoldomslaget och genom animationer som användes vid livekonserter.

Albumet finns att köpa på www.lamour.se

Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se

Vindöga
Art Music

Visual identity
Graphic design

Vindöga is an art music festival, produced by FIA and Kulturcentrum. To illustrate the music we wanted something minimalistic and angular, but also meditative. The result was a mix of geometry and soft color gradients, accentuated by photos of the instruments. We modify the graphics every year, turning it into new shapes and colours, before making posters, programs and promotion materials.

Vindöga är en konstmusikfestival, arrangerad av FIA och Kulturcentrum. För att matcha musiken ville vi göra något minimalistiskt och kantigt, men också meditativt. Resultatet blev en blandning av geometri och mjuka färgövertoningar, accentuerade av foton av instrumenten. Vi ändrar grafiken varje år och skapar nya färger och former innan vi gör affischer, program och marknadsföringsmaterial.

Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se

Pro424
Before immunity

Illustration
Graphic design

While PRO 424’s latest album ”Immune” portrayed a dystopic future, ”Before Immunity” is the prequel telling the story of an utopic society heading for an inevitable catastrophe. To make the art reflect the music we gathered inspiration from the futuristic art movement from the 1920-1930s, who also portrayed a rapidly evolving society heading for disaster. We made a futuristic city with the PRO424 trademark mannequin character running in the foreground. Maybe it gets swept up by progress, maybe it’s trying to run away.

The decision to use pencils, crayons and other traditional material rich in texture provides a contrast to most other techno albums, but corresponds well to the harmonic tone of the music. In addition to the cover, we also made a poster with room for temporary information, and alternative covers for remixes by Ulf Ivarsson and Mount Liberation Unlimited.

The album is available at www.lamour.se

Medan PRO 424s senaste album ”Immune” skildrade en dystopisk framtid är ”Before Immunity” en prolog som berättar historien om ett utopiskt samhälle på väg mot en oundviklig kollaps. För att omslaget skulle passa musiken hämtade vi inspiration från 1920- och 1930-talens futurism, som också porträtterade ett samhälle i snabb utveckling på väg mot en katastrof. Vi skapade en futuristisk stad med PRO424s återkommande modellkaraktär springandes i förgrunden. Kanske dras den med av framstegen, kanske försöker den fly. Beslutet att använda pennor, kritor och andra traditionella material med mycket textur kontrasterar till de flesta andra technoalbum, men motsvarar väl den harmoniska tonen i musiken. Förutom omslaget gjorde vi också en affisch med plats för tillfällig information, och alternativa omslag för remixer av Ulf Ivarsson och Mount Liberation Unlimited.

Albumet finns att köpa på www.lamour.se

Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se

PUSH
Festival

Visual identity
Illustration
Graphic design
Web design

With a mix of electronic and art music, PUSH is a cozy festival with equal parts of arty and party. Every year we provide the festival with new collages, posters, flyers, programs, website and more, resulting in a substantial presence on social media as well as in traditional channels.

Med en blandning av elektronisk musik och konstmusik är PUSH en mysig festival med lika delar arty och party. Varje år förser vi festivalen med nya kollage, affischer, flygblad, program, hemsida med mera, vilket resulterar i en betydande närvaro på såväl sociala medier som i traditionella kanaler.

Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se

Skottes
Musikteater

Web design
Pattern

Skottes is a musical theatre company with colourful plays aimed at children. With such striking and enticing imagery, dedicating the front page to large image based vignettes of the plays was an easy choice. Each vignette links to a page full of information, story, photos and trailers for the show. To create a stronger connection to the theater building itself we also turned the beautiful pattern of the facade into a background for the entire page.

Skottes är en musikteater med färgstarka pjäser för barn. Med det både vackra och lockande bildmaterialet var det ett enkelt val att ägna hela startsidan åt stora bildbaserade vignetter av pjäserna. Varje vinjett länkar till en sida full av information, handling, foton och trailers för pjäsen. För att skapa en starkare koppling till själva teaterbyggnaden gjorde vi också ett bakgrundsmönster baserat på byggnadens fasad.

Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se

Claesons
Website

Web design

Claesons is an artist and musician with a lot going on, and all the different projects needed to fit nicely onto the same website. Luckily, he had a clear picture of how he wanted it all to be organized, with four different categories on the front page and a gallery page for each category. All we had to do was make it work. We threw in some nice typography and a sleek, minimalistic design as well.

Claesons är en konstnär och musiker med mycket på gång, och alla olika projekt behövde kunna visas på samma webbsida. Lyckligtvis hade han en tydlig bild av hur han ville att det hela skulle organiseras, med fyra olika kategorier på förstasidan och en gallerisida för varje kategori. Allt vi behövde göra var att få det att fungera. Den strama typografin och den eleganta, minimalistiska designen fick han på köpet.

Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se

Kom till byn
Art project

Web design

The project ”Kom till byn” consisted of the artist duo [krig] bringing three people to places they had never visited before. At each place the locals were asked to suggest activities and places to see. The aim was to counteract the prejudice of the countryside being an empty place were nothing happens, and the project resulted in an enormous amount of photos, videos and sound recordings. To present the entire project as a website took a lot of thought and planning, with structure having to accommodate both a clear retelling of each journey as well as cross-references to all the places and activities. To achieve a consistency with the artists personal style , we also incorporated hand made textures and colours used earlier in the project.

Projektet ”Kom till byn” bestod i att konstnärsduon [krig] tog med tre personer till platser som de aldrig tidigare hade besökt. På varje plats ombads lokalbefolkningen att föreslå aktiviteter och platser att se. Målet var att motverka fördomar om att inget händer på landsbygden, och projektet resulterade i en enorm mängd foton, videor och ljudinspelningar. Att presentera hela projektet som en webbplats krävde mycket funderande och planerande, med en struktur som behöver kunna omfatta både en tydlig återgivelse av varje resa och korsreferenser till alla platser och aktiviteter. För att införliva konstnärernas personliga stil använde vi också handgjorda texturer och färger som användes tidigare i projektet.

Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se

Gävle
Teater

Logotype design
Visual identity
Web design

Gävle Theater was built in the 1870s and sits in the middle of the city like a golden cream cake. No wonder then that they wanted the building for their logotype. We also reused the stylized triple arch for a decorative edging to be used in programs and ads, and even as a divider on the website. The rich yellow and the elegant font are also inspired by the exterior and the hand painted signs in the stairwell.

Gävle teater byggdes på 1870-talet och tronar mitt i staden som en gyllene gräddbakelse. Inte konstigt då att de ville ha byggnaden som grund för sin logotyp. Vi återanvände också den stiliserade trippelbågen till att göra en bård som kan användas i program och annonser, och till och med som en avdelare på webbsidan. Den mustiga gula färgen och det eleganta typsnittet är också inspirerat av exteriören och de handmålade skyltarna i trapphuset.

Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se

[krig]
website

Web design

The artist duo [krig] moves between music, art, performance, graffiti, event-planning and more, a lot of which can’t even be categorised. We made them a website that shows their latest projects but also keeps a complex cross-reference system so visitors can find what they are looking for, wether it’s a new record release or an in-depth article about cultivating flax. The design itself was tuned down in favour of [krig]’s own visual textile-punk-graffiti-language.

Artistduon [krig] rör sig mellan musik, konst, performance, graffiti, evenemangsplanering med mera, där mycket inte ens går att kategorisera. Vi gjorde därför en hemsida som både visar deras senaste projekt och har ett utförligt hänvisningssystem så att besökare kan hitta vad de letar efter, oavsett om det är en ny skivrelease eller en fördjupad artikel om linodling. Själva designen tonades ner till för att framhäva [krig]s egna visuella textil-punk-graffiti-estetik.

Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se