Studio
Lord

Gustaf Lord
Elin Hjulström Lord

Studio Lord is a creative duo (and married couple) in Gävle Sweden, working separately or together to bring their best in comics, illustration, graphic design and animation.

Studio Lord är en kreativ duo (tillika äkta makar) i Gävle, som arbetar var för sig eller tillsammans för att leverera sitt bästa inom serier, illustration, grafisk design och animation.

Illustration

The improbable
Orimligheter

Various clients and
personal work

I don’t read or watch much sci-fi, just the occasional Star Wars or Star Trek, but I often find myself drawing it. I think it’s the combination of contemporary issues and imagination that allures me, paired with a terrified fascination of space and its dizzying vastness. Among these illustrations you will find a solar rig worker, a space panda, what commuting could look like with rising sea levels and the last remaining tree.

Jag varken läser eller tittar på särskilt mycket sci-fi, bara Star Wars eller Star Trek någon gång ibland, men jag tycks teckna det desto mer. Kanske är det kombinationen av aktuella problem och fantasi som lockar, blandat med en skräckblandad fascination av rymden och dess hisnande oändlighet. Bland dessa illustrationer hittar du en solriggsarbetare, en rymdpanda, hur pendlande skulle kunna se ut med stigande havsnivåer och det sista levande trädet.

^


The Girl in the Well
Flickan i brunnen

Client:
Snicks App

Illustrations for a horror story on the short story platform Snicks. The story was written by Camilla Linde and offered the opportunity to draw firefighters, creepy wells and lots of ivy. I also learned that for some reason it’s very difficult to find a photo of the inside of a fire engine.

Illustrationer till en skräckberättelse på novellplattformen Snicks. Novellen skrevs av Camilla Linde och gav tillfälle att rita brandmän, läskiga brunnar och massor av murgröna. Jag upptäckte också att det av någon anledning är väldigt svårt att hitta ett foto av insidan av en brandbil.

^


Domestic violence
Våld i nära relationer

Client:
Houdini Group

Illustrations for a series of educational films directed at healthcare professionals on how to initiate conversations about domestic violence when seeing signs of it in patients. The films consisted of dramatised conversations and a set of illustrated stills, varying between establishing shots and close ups.

Illustrationer till en serie utbildningsfilmer för vårdpersonal om att inleda samtal om våld i nära relationer när patienter uppvisar tecken. Filmerna bestod av dramatiserade samtal och några illustrerade stillbilder, som varierande mellan miljöbilder och närbilder.

^


The Unreal
Overkligheter

Personal
Work

Imagination is a wonderful thing. Especially that very particular weirdness of the collective mind that is the seed of myth and lore; plants and trees taking on a human shape, the faceless threat in the dark, the attempt to explain everything unknown: life and death and where swallows go in the winter (sleeping under the ice according to some). This is a jumble of illustrations born out of history, mythology, folklore and my own overactive imagination.

Fantasi är något underbart. Särskilt den udda variant som frodas i det kollektiva medvetandet och ger upphov till myter och folktro; växter och träd tar mänsklig form, det ansiktslösa hotet i mörkret, ambitionen att förklara allt okänt: liv och död och vart svalor tar vägen på vintern (sovandes under isen enligt vissa). Det här är ett sammelsurium av illustrationer födda ur historia, mytologi, folklore och min egen överaktiva fantasi.

^


ink washes
Laveringar

Personal
Work

Ink is definitely my favourite medium, spanning such versatility and so many possibilities; from blackest black to soft, misty shades of grey the ink creates its own special poetry. I usually ink the linework by hand and colour it digitally, but now and then I take the time to do entire paintings in ink. Motifs vary from the small chapel my parents got married in to a Conan the Barbarian parody about the importance of stretching to avoid injuries during physical activities.

Tusch är definitivt mitt favoritmedium, med sin mångsidighet och alla sina möjligheter; från svartaste svart till mjuka, dimmiga gråskalor skapar tuschet sin egen speciella poesi. Jag tuschar ofta linjer och svarta för hand och färglägger digitalt, men då och då tar jag mig tid att göra hela målningar i tusch. Motiven sträcker sig från det lilla kapell där mina föräldrar gifte sig till en Conan Barbaren-parodi om vikten av att stretcha för att undvika skador under fysiska aktiviteter.

^


Work plan for culture
Kulturplan

Client:
Region Gävleborg

Paying attention to diversity and representation, these illustrations also had to cover both abstract subjects such as democracy and participation and the different areas of culture. Due to the complex structure of the rapport some areas were combined or divided into sub-areas at times, and the client wanted illustrations that could be merged or divided when necessary. To achieve this the illustrations were given minimalistic backgrounds and irregular frames that could be blended into each other. The images below portrays fine art and crafts (combined and apart) and a collage of close ups.

Med fokus på mångfald och representation skulle bilderna illustrera både abstrakta begrepp som demokrati och delaktighet och de olika kulturområdena. På grund av rapportens komplexa struktur kombinerades eller delades kulturområdena ibland in i undergrupper, och kunden ville ha illustrationer som kunde slås ihop eller delas upp vid behov. För att lösa detta fick illustrationerna minimalistiska bakgrunder och oregelbundna ramar som kunde smältas ihop. Bilderna nedan visar konst och hantverk (kombinerade och var för sig) och ett kollage av närbilder.

Paper sculptures

Little Box of
Apocalypse

Personal
Work

Little Box of Apocalypse started out as a paper cut art project inspired by retro-futurism and popular culture, especially the urge to make stories about the ending of the world. Eventually it evolved into layered, tridimensional ink drawings, but the central idea remains: to fill every little box with a potential story. The boxes have been displayed (on their own or all together) in several art galleries.

Little Box of Apocalypse började som ett pappersklippbaserad konstprojekt inspirerat av retro-futurism och populärkultur, särskilt driften att göra historier om världens undergång. Så småningom utvecklades projektet till att omfatta kulissartade tuschteckningar i tre dimensioner, men den centrala idén kvarstår: att fylla varje ask med en potentiell historia. Lådorna har visats (var för sig eller tillsammans) i flera konsthallar.

Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Centerlabel of Lamour Remixes record. Illustration by Studiolord.se
Centerlabel of Lamour Remixes record. Illustration by Studiolord.se
Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Centerlabel of Lamour Remixes record. Illustration by Studiolord.se
Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Centerlabel of Lamour Remixes record. Illustration by Studiolord.se
Backside of vinyl sleeve. illustrations by studiolord.se
Centerlabel of Lamour Remixes record. Illustration by Studiolord.se
Centerlabel of Lamour Remixes record. Illustration by Studiolord.se

Minecraft

Minecraft
Field notes

Client: Mojang and
Animal Stockholm

A series of pencil drawings made for publication on Minecrafts social media accounts. I don’t think Minecraft requires any introduction, and if it does I’m certainly not the right person to give it, but the essence of this game’s aesthetics is that everything is made out of blocks. It all very square, in other words. One of the most interesting challenges with this assignment was therefore to create dynamic movement and energy in the illustrations, and it took every bit of my comic artist skills to achieve that. The animated book containing the illustrations was made by Animal Stockholm. Visit Minecraft on Instagram to see the result.

En serie blyertsteckningar gjorda för publicering på Minecrafts sociala mediekonton. Jag tror inte att Minecraft kräver någon närmare presentation, och jag är i så fall helt fel person att ge en, men kärnan i spelets estetik är att allt är uppbyggt av block. Det är väldigt fyrkantigt, med andra ord. En av de mest intressanta utmaningarna med det här uppdraget var därför att skapa dynamiska rörelser och energi i illustrationerna, vilket tog varje uns av mina serietecknarfärdigheter att uppnå. Den animerade boken som illustrationerna visades i gjordes av Animal Stockholm. Besök Minecraft på Instagram för att se det färdiga resultatet.